Úvod » O nás

O nás

Základní úkoly a cíle AČVOV

Asociace českých výrobců otvorových výplní (AČVOV) organizuje a podporuje spolupráci a zabezpečování zájmů českých, moravských a slezských výrobců stavebních otvorových výplní. Prosazuje používání kvalitních výrobků členů AČVOV a certifikovaných firem ZČO při snižování energetické náročnosti a zvyšování kvality nových a rekonstruovaných staveb.

Hlavní úkoly AČVOV:

  • Prosazovat kontinuální zvyšování kvality stavebních otvorových výplní vyráběných a prodávaných na tuzemském trhu a služeb přispívajících k jejich dlouhodobému bezporuchovému užívání.
  • Vyhledávat možnosti efektivního zapojení členů do programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů i národních programů. Prosazovat co nejnižší administrativní zátěž spojenou s využíváním těchto zdrojů jak pro koncové zákazníky, tak pro dodavatele.
  • Zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se stavebních otvorových výplní nebo jiných zájmů jejich výrobců a prosazovat nezbytné úpravy české a komunitární legislativy.
  • Objektivně a srozumitelně informovat veřejnost o významu kvality stavebních otvorových výplní a zajištění ejich spolehlivého servisu pro dosažení očekávané úspory energií a dlouholeté bezporuchové funkčnosti výrobků.
  • Přispívat k informovanosti členů, odborné a široké veřejnosti.
  • Vytvářet pravidla etického chování v rámci oboru.
  • Působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace.

 

Cíle Asociace českých výrobců otvorových výplní (výňatek ze Stanov AČVOV):

AČVOV je profesní a zájmové sdružení, které sleduje obecně prospěšné cíle a cíle k ochraně svých zájmů v oblasti využívání stavebních otvorových výplní. K těmto cílům patří zejména:

1) Šíření myšlenky využití kvalitních stavebních otvorových výplní jakožto efektivního nástroje na snižování energetické náročnosti, estetiky a kvalitního vnitřního prostředí budov. To vše v souladu s hlediskem národohospodářským i s hlediskem ochrany životního prostředí.

2) Podpora zájmů členů při tvorbě a úpravách legislativního, správního prostředí a tvorby norem. Podpora výměny informací mezi členy k tomuto účelu.

3) Prosazování kvalitativního hlediska stavebních otvorových výplní na tuzemském trhu (např. tvorba nástrojů na podporu kvality, průběžný monitoring kvality na tuzemském trhu atd.) s cílem pomoci spotřebitelům v orientaci podle kvalitativních měřítek a podle původu.

4) Podpora aplikovaného výzkumu v oblasti stavebních otvorových výplní ve spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy a vynálezci. 

5) Šíření odborných informací o využití stavebních otvorových výplní směrem k odborné veřejnosti a k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí, diskusí, exkurzí, publikování v periodických a neperiodických publikacích.

6) Šíření osvěty směrem k laické veřejnosti a veřejné správě. K tomuto účelu AČVOV spolupracuje se sdělovacími prostředky a odbornými periodiky, vystupuje na veřejných fórech apod. 

7) Spolupráce se všemi dalšími subjekty, které podporují úkoly a cíle AČVOV. 

8) Členství v národních a mezinárodních organizacích zabývajících se využitím stavebních otvorových výplní.